Archivo de la etiqueta: 8 de març

8 de març 2017. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Tots els anys ens impliquem en l’educació en la igualtat de gènere celebrant aquest dia amb tota una sèrie d’activitats coordinades des de distints departaments. Tot seguit vos deixem una mostra del que va ser el dia amb imatges així com el manifest què varem llegir a la plaça del poble.

2017-03-07 18.54.46

L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe . Per la seua banda , l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat siga real i efectiva .

La igualtat entre dones i hòmens és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona , aprovada per l’Assemblea  General de Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983

La igualtat és , així mateix , un principi fonamental en la Unió Europea. Aquesta igualtat entre dones i hòmens i l’eliminació de les desigualtats entre unes i altres són un objectiu que ha d’integrar-se totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.

Al nostre país es va aprovar la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de març per a la igualtat efectiva de dones i hòmens , ja que a pesar dels avanços normatius aconseguits fins a aqueix moment, s’evidenciaven manifestacions de violència de gènere, discriminació salarial, major desocupació femenina, escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, o problemes de conciliació  entre la vida personal, laboral i familiar.

El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona , des de totes les institucions s’ha intentat enviar un missatge clar i concís la necessitat d’aconseguir la igualtat REAL , aquest dia és cada vegada més una ocasió per a reflexionar sobre els avanços aconseguits , exigir canvis i celebrar els actes de valor de dones comunes que han exercit una funció extraordinària en la història , reclamant drets bàsics com l’accés a l’educació , la cultura , el treball o la política .

És necessari acabar amb les moltes discriminacions a que les dones estan sotmeses , laboral , salari , sostre de cristall , falta de representativitat i de referents femenins , falta de corresponsabilitat familiar o assignació d’estereotips per qüestions de genere.

Com hem referit anteriorment els poders públics tenen l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva per  a fer real la igualtat econòmica , social i cultural , per a aconseguir una societat més democràtica , més justa i més solidària .

El dret a la igualtat ha d’inculcar-se des de la infància , sent aquesta la millor forma d’aconseguir que en el futur els hòmens i dones convisquen d’una manera igualitària i solidària , per la qual cosa és  necessari potenciar d’educació en valors .

L’Administració local és l’Administració més pròxima al ciutadà , més pròxima als problemes que afronta la dona i per això constitueix l’agent dinamitzador més apropiat per a promoure una societat verdaderament igualitària , promovent accions concretes dirigides a la prevenció de conductes discriminatòries i a la previsió de polítiques actives d’igualtat sobre els diversos àmbits socials , i culturals .

És necessari un esforç col·lectiu , per la qual cosa els Ajuntaments han de fomentar la mobilització i sensibilització de la societat en general a través de la conscienciació de la ciutadania , per tot aixo es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre hòmens i dones i sumar-se al lema de l’ONU

SEGON. Impulsar un  pacte d’estat per a la lluita contra tota discriminació contra la dona sobretot la que suposa tot tipus de violència.

TERCER. Exigir a les empreses la no-discriminació en cap de les seues formes a l’hora de realitzar concessions administratives.

QUART. Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població , i que es facen extensives al llarg de l’any , utilitzat per això pel·lícules , cartells , col·loquis… sobre la història de la dona , els seus èxits i la seua situació encara discriminada en nombrosos llocs del món .

CINQUÈ. Prioritzar a l’hora d’actualitzar el nomenclatura dels carrers, el nom de dones que hagen sigut representatives o rellevants en el municipi.

SISÈ. Impulsar companyes de sensibilització dirigides a adolescents , per a aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de genere .

SETÈ. Elaborar ( en el cas de no existir ) i desenrotllar un pla d’igualtat entre hòmens i dones com a ferramenta per a superar els desequilibris existents entre les situacions i condicions de la vida d’hòmens i dones .

HUITÈ. Promoure en centres educatius concursos de relats , dibuixos … sobre la igualtat familiar , social i laboral entre hòmens i dones .

NOVÈ. Donar suport a companyes d’informació dirigides  a la població immigrant, sobre la legislació espanyola en matèria d’igualtat entre hòmens i dones .

PER UNA IGUALTAT REAL JA!!

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

8 DE MARÇ. DONES ARTISTES 1. LLUÏSA VIDAL

Aquesta és la primera entrada de una série què dedicarem a la presència de les dones en el panorama artístic nacional.

LLUÏSA VIDAL

Va ser una pintora catalana i va nàixer el 2 de abril de 1876 i va morir el 22 de octubre 1918 als 42 anys.  Pertanyia a una família benestant i culta, que es relacionava amb l’ambient modernista de l’època. Lluïsa va ser l’única dona de la seva època que es va dedicar professionalment a la pintura i l’única que va anar a París a estudiar. La seva participació en el món artístic s’inicià en els Quatre Gats, on fou l’única dona que va exposar.

 

Autoretrat_de_Lluïsa_Vidal

Nosaltres opinem que aquesta dona es una de les millors pintores de  Espanya per les seues obres de art tan majestuoses.

Aroa Valls 2G i Mar Navaro 2D